" /> EU Project 

Comunicat de presa - finalizare proiect

English Version 


This online store was made within the activities of the project "Increasing the production capacity of pocket mattresses" - SMIS Code 110114. The project was implemented through a non-reimbursable financing granted by Regio - Regional Operational Program 2014 - 2020, priority axis 2 “Improving the competitiveness of small and medium enterprises”, investment priority 2.2. "Supporting the creation and expansion of advanced production capacities and the development of services".

BODESCU EXPORT IMPORT SRL concluded a financing contract with the Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds, as Managing Authority and with the North-West Regional Development Agency, as Intermediate Body for the Regional Operational Program in the North region -West.

The general objectives of the project: to improve the competitiveness of the enterprise by expanding the production capacity of pocket mattresses and core boxes with pocket springs.

The specific objectives of the project
1. Specific objective OS1: Increasing economic competitiveness and labor productivity will be achieved by reducing the cost price, increasing the profitability of pocket spring mattresses and polyurethane boxes with pocket spring core, as a result of eliminating expensive imports of springs from Germany , but also by optimizing energy consumption, both in terms of production equipment and energy used in production spaces (by providing LED lighting).
Labor productivity will increase because the equipment is largely automated and requires a small number of
workers, and most importantly, have extremely high productivity. The production of poket mattresses will increase more than 4 times.

2. OS2 specific objective: Increasing the size of the market to which the company addresses itself by internationalizing the company and penetrating finished products on the German market.
A company that wants to grow its product market must first of all be able to produce enough to serve in good conditions the market it targets. This will be possible due to the purchase of equipment that allows the expansion of production capacity.
A specific element of this project is the internationalization of the business and penetration with pocket mattresses on the market
German. In order to ensure the expansion of the business on this market, the appropriate measures that are necessary for the building have been taken
the trust of the German public, such as the certification of the product according to DIN 33419 / EN ISO 15537 and the registration of the trademark in Germany, as well as the measures to create the infrastructure and information necessary for the actual sale of products, such as creating an online store for the German market. fairs in Germany.

3. Specific objective OS3: Increasing the flexibility needed to adapt to the requirements of a dynamic market economy, adopting European standards in the field of quality management system.
The objective will be achieved by certifying the quality management system in accordance with the ISO quality standard
9001: 2015 which will allow ensuring a high standard of imposed quality, a more efficient management of the business, as well as the rapid taking of corrective measures in case of problems.

Project results: endowment with technological equipment (universal pocket spring production machines, pocket spring gluing machine, quilting machine, surfacing machine, universal filling machine, mattress forklift, electric forklift, 2-needle sewing machine) , equipping the production hall with LED lighting system, creating 17 new jobs and complementary measures that ensure the increase of quality and entry into international markets. The project was carried out in Satu Mare locality, Satu Mare county, Sud Industrial Park, Plot 16, between 12.03.2018 - 31.07.2020, with a total value of RON 8,028,028.21, of which total eligible value: 6,721. RON 804.47, non-reimbursable financing value: RON 4,099,512.29, of which: - 3,484,585.45 ERDF contribution - 614,926.84 contribution from the national budget Value of own contribution (eligible): RON 2,622,292.18

For additional details: Bodescu Maria-Floare, Project Manager, tel. 0261.824.400, e-mail eibodescu@gmail.com.

Varianta in limba romana

Prezentul magazin online a fost realizat in cadrul activităților proiectului “Creștere capacitate producție saltele pocket“ - Cod SMIS 110114.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiție 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
BODESCU EXPORT IMPORT SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiuni de dezvoltare Nord-Ves Nord-Vest.
Obiectivele generale ale proiectului: îmbunătățirea competitivității întreprinderii prin extinderea capacității de producție saltele de tip pocket și a casetelor cu miez din arcuri tip pocket.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Obiectivul specific OS1: Cresterea competitivitatii economice si a productivitatii muncii se va concretiza prin reducerea pretului de cost, cresterea profitabilitatii saltelelor cu arcuri tip pocket si a casetelor de poliuretan cu miez de arcuri pocket, ca urmare a eliminarii importurilor costisitoare de arcuri din Germania, dar si prin optimizarea consumurilor energetice, atat in ceea ce priveste utilajele de productie cat si a energiei folosite in spatiile de productie (prin dotarea cu sistem de iluminare LED). Productivitatea muncii va creste deoarece echipamentele sunt in mare masura automatizate si presupun un numar mic de muncitori, si ceea ce este foarte important, au o productivitate extrem de mare. Productia de saltele tip poket va creste de peste 4 ori.

2. Obiectivul specific OS2: Cresterea dimensiunilor pietei careia i se adreseaza firma prin internationalizarea firmei si penetrarea cu produse finite pe piata germana.

O companie care doreste sa-si cresca piata de desfacere a produselor trebuie in primul rand sa fie capabila sa produca suficent de mult pentru a deservi in bune conditii piata pe care o tinteste. Acest lucru va fi posibil datorita achizitionarii utilajelor care permit extinderea capacitatii de productie. Un element specific prezentului proiect, este acela de internationalizare a afacerii si de penetrare cu saltele tip pocket pe piata germana. Pentru a se asigura extinderea afacerii pe aceasta piata au fost luate masurile adecvate care sunt necesare cladirii increderii publicului german, cum sunt certificarea produsului conform DIN 33419/EN ISO 15537 si inregistrarea marcii comerciale in Germania, precum si masurile de creare a infrastructurii si informarii necesare vanzarii efective a produselor, cum sunt crearea unui magazin online destinat pietei germane precum si participarea la targuri in Germania.

3. Obiectivul specific OS3: Cresterea flexibilitatii necesare pentru adaptarea la cerintele unei economii de piata dinamice, adoptarea standardelor europene in domeniul sistemului de management al calitatii. Obiectivul se va realiza prin certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001:2015 care va permite asigurarea unui standard ridicat al calitatii impuse, un management mai eficient al afacerii, precum si luarea rapida a unor masuri de corectie in cazul in care apar probleme. 

Rezultatele proiectului: dotare cu echipamente tehnologice (mașini universale de producție a arcurilor tip pocket, mașina de lipire a arcurilor tip pocket, mașina de matlasat, mașina de surfilat, mașina universala de umplere, stivuitor saltele, electrostivuitor, mașina de cusut cu 2 ace), dotarea halei de producție cu sistem de iluminat cu LED, crearea a 17 noi locuri de muncă și măsuri complementare care asigură creșterea calității și intrarea pe piețe internaționale.
Proiectul a fost derulat în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, Parc Industrial Sud, Parcela 16, în perioada 12.03.2018 – 31.07.2020, cu o valoare totală de 8.028.028,21 RON, din care valoare totala eligibila: 6.721.804,47 RON, valoare finantare nerambursabila: 4.099.512,29 RON, din care:

- 3.484.585,45 contributie FEDR

- 614.926,84 contributie din bugetul national

Valoare contributie proprie (eligibila): 2.622.292,18 RON

Durata proiectului: 42 de luni
Pentru detalii suplimentare : Bodescu Maria-Floare, Manager de proiect, tel. 0261.824.400, e-mail eibodescu@gmail.com.


Pentru informatii detaliate despre celalalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va rugam vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României